Blog

pieczątka notariusza

Doręczanie oświadczeń przez notariusza. Jak to wygląda w praktyce?

Notariusz to zawód zaufania publicznego – przedstawiciel tego zawodu zajmuje się świadczeniem usług cechujących się tzw. wiążącymi skutkami prawnymi. Notariusz zajmuje się sporządzaniem niezbędnych dokumentów, np. umów kupna i sprzedaży, poświadczy także ważność dostarczonych dokumentów przy procesie sprzedaży nieruchomości, intercyzy majątkowej, czy sprawach spadkowych. Ponadto, notariusz zajmuje się udzielaniem stronom niezbędnych informacji na temat prowadzenia danej sprawy, a także pilnuje tego, aby wszelkie procedury odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem. Dowiedz się, na czym polega doręczenie oświadczeń przez notariusza.

Czytaj więcej

dokument notarialny

Na czym polega notarialne poświadczenie podpisu?

Większość aktualnych przepisów oraz związanymi z nimi czynności prawne wymagają własnoręcznego podpisu, który musi zostać potwierdzony notarialnie. Wymóg ten zobowiązuje notariusza do sporządzenia odpowiedniej adnotacji na podpisywanym dokumencie. Aby móc uzyskać notarialne poświadczenie zgodności podpisu należy udać się do wybranej kancelarii wraz z przygotowanym wcześniej dokumentem, na podstawie którego możliwe będzie stwierdzenie tożsamości. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem, by dowiedzieć się, na czym polega notarialne poświadczenie podpisu.

Czytaj więcej

akt notarialny

Wypis a odpis aktu notarialnego – czym to się różni?

Zapoznając się z ofertą kancelarii notarialnej, możemy natknąć się na takie pozycje jak sporządzenie wypisy lub odpisu dokumentów. Zarówno wypis, jak i odpis aktu notarialnego jest rodzajem czynności notarialnych, jednakże pomimo tego, że z pozoru może wydawać się, że nazwy te są jednoznaczne oraz często zamiennie stosowane, okazuje się, że istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. Zapoznaj się z poniższym tekstem, w którym wyjaśniamy, na czym konkretnie polega niewspółmierność obu pojęć.

Czytaj więcej

spotkanie u notariusza

Jak działa depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to forma zabezpieczenia interesów stron w czynnościach notarialnych polegających na sporządzeniu umowy kupna i sprzedaży nieruchomości. W depozyt przekazane mogą być pieniądze w walucie polskiej lub zagranicznej, a także papiery wartościowe. Jest to forma dobrowolnego zabezpieczenia, z którego wynika szereg korzyści gwarantujących bezpieczeństwo zawieranej za pośrednictwem notariusza transakcji. Dowiedz się, jak działa depozyt notarialny i jakie są jego zalety.

Czytaj więcej

weksel

Czym jest protest wekslowy?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który jest wystawiany imiennie lub na zlecenie. Wystawca papieru, zwany także trasantem, zobowiązuje się w nim, że trasat dokona określonej zapłaty na rzecz remitenta. Co istotne, zapłata ta jest bezwarunkowa. Artykuł 85. prawa wekslowego przewiduje jednakże sporządzenie przez notariusza protestu wekslowego. Zapoznaj się z tekstem, by dowiedzieć się, czym jest i w jakich okolicznościach może być przygotowany.

Czytaj więcej

akt notarialny

Co powinien zawierać projekt aktu notarialnego?

Projekt aktu notarialnego to rodzaj dokumentu sporządzanego przez notariusza na wniosek zainteresowanych stron w sprawie. Głównym celem owego dokumentu jest możliwość zapoznania się przez strony z treścią przygotowywanego aktu, a tym samym potwierdzenie wcześniejszych ustaleń, wyjaśnienie kwestii spornych oraz wątpliwości, czy też wprowadzenie w tekście zmian końcowych. Projekt aktu notarialnego sporządzany jest zgodnie z wolą stron zainteresowanych, które przed podpisaniem ostatecznej wersji dokumentu, mogą dokonywać w nim poprawek.

Czytaj więcej