Jakich upoważnień można udzielić notariuszowi?

Upoważnienie to dokument pozwalający pełnomocnikowi na wykonywanie konkretnych czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo udzielane jest zazwyczaj w przypadku, gdy pojawia się przeszkoda związana ze stanem zdrowia, wiekiem czy odległym miejscem zamieszkania, które uniemożliwiają osobiste załatwienie sprawy. Osoba upoważniona może działać w ramach otrzymanego umocowania. Pełnomocnikiem może zostać osoba pełnoletnia lub powyżej 13 roku życia, ale nieosiągnięcie wieku pełnoletności wiąże się z koniecznością uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub prawnego opiekuna.

podpisywanie dokumentówKiedy pełnomocnictwo notarialne ma zastosowanie?

Istnieją sytuacje, w których wymaganą formą pełnomocnictwa jest akt notarialny – zalicza się do nich przede wszystkim zbycie lub nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym wykorzystuje się m.in. podczas zawierania umowy przeniesienia własności nieruchomości, czy też zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Notariusz pomaga również przygotować dokument poprawnie sformułowany, którego treść ma moc prawną i jest niepodważalna, co oznacza, że nie może być ona zakwestionowana przez urzędy i osoby trzecie.

Zasady dotyczące pełnomocnictwa notarialnego

Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez mocodawcę na określony czas lub bezterminowo. Istnieją jednak przypadki, kiedy dokument traci swoją ważność – jest to na przykład śmierć osoby upoważnionej przez mocodawcę. Pełnomocnik traci upoważnienie do wykonywania określonych czynności prawnych, także wtedy, gdy następuje śmierć mocodawcy lub opisany warunek został spełniony. Dokument może zostać odwołany przez osobę upoważniającą, ale pełnomocnik powinien móc zapoznać się z treścią oświadczenia o odwołaniu.