Sporządzanie protestów weksli i czeków

długopis w dłoniDo popularnych czynności notarialnych należy także sporządzanie protestów weksli i czeków – aktów publicznych, na podstawie których ich posiadacze mogą prawnie dochodzić swojej wierzytelności. Weksel to szczególny typ papieru wartościowego, którego trasant zobowiązuje się do zapłacenia precyzyjnie wskazanej w akcie kwoty na rzecz remitenta. Istnieje również weksel trasowy, gdzie zostaje wskazana osoba trzecia, która jest zobligowana do wypłacenia konkretnej należności remitentowi. Wraz ze złożeniem podpisu (przez trasanta i trasata) zostaje potwierdzona bezwarunkowa odpowiedzialność za realizację wyszczególnionych zobowiązań finansowych.

Co to jest protest wekslowy?

W przypadku niewypłacenia kwoty na rzecz remitenta może zostać sporządzony protest wekslowy – wystawiany na odwrocie weksla przez notariusza. Tego rodzaju akt publiczny może zostać umieszczony także na specjalnej karcie przypiętej do oryginalnego dokumentu. Osobą, która może zgłosić kancelarii zamiar oprotestowania weksla, jest wierzyciel, który uiszcza opłatę za czynność notarialną zgodnie z taksą notarialną.

 

Sporządzanie protestu czeków

Czynnością zbliżoną do oprotestowania weksla jest sporządzanie protestu czeków – dokumentów kierujących konkretne zobowiązanie pieniężne, które może być oderwane od przyczyny prawnej. Możemy wyróżnić czeki imienne, czeki na zlecenie, czeki na okaziciela – wszystkie te dokumenty należy zrealizować w ciągu 10 dni od daty wystawienia, znajdującej się na przekazie. Protest czeku można wnieść w na przykład w sytuacji, kiedy bank odmawia wypłacenia należności na poczet wierzyciela ze względu na fakt, iż wystawiony czek okazał się bez pokrycia.