Blog

podpis

Czynności notarialne w prawie spółek

Prawo spółek to jeden z działów prawa prywatnego, którego przepisy znajdują się w dwóch aktach prawnych, tj. Kodeksie Cywilnym oraz Kodeksie Spółek Handlowych. Są to więc wszelkie przepisy regulujące tworzenie spółek, sposób ich funkcjonowania, likwidacji lub przekształcania. Kancelarie notarialne specjalizujące się w prawie handlowym oferują usługi dotyczące prawa spółek, do których zalicza się m.in. doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej, a także sporządzenie dokumentów w formie aktu notarialnego.

Czytaj więcej

podpisywanie dokumentów

Jakich upoważnień można udzielić notariuszowi?

Upoważnienie to dokument pozwalający pełnomocnikowi na wykonywanie konkretnych czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo udzielane jest zazwyczaj w przypadku, gdy pojawia się przeszkoda związana ze stanem zdrowia, wiekiem czy odległym miejscem zamieszkania, które uniemożliwiają osobiste załatwienie sprawy. Osoba upoważniona może działać w ramach otrzymanego umocowania. Pełnomocnikiem może zostać osoba pełnoletnia lub powyżej 13 roku życia, ale nieosiągnięcie wieku pełnoletności wiąże się z koniecznością uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub prawnego opiekuna.

Czytaj więcej

Akt notarialny

Zgubiony wypis aktu notarialnego – co robić?

Akt notarialny jest dokumentem prawnym sporządzanym przed notariusza. Bardzo często jest on stosowany w trakcie prowadzenia czynności notarialnych związanych z zawieraniem umów sprzedaży. Po odczytaniu dokumentu obie strony mają obowiązek złożenia podpisu, na podstawie którego wydawane są wypisy, które będą wykorzystywane w obrocie prawnym. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, niezawierającym jednakże wprowadzonych poprawek i przekreśleń. Oryginalny akt przechowywany jest w archiwum kancelarii notarialnej przez okres 10 lat.

Czytaj więcej

Małżeństwo podpisujące intercyzę

Kiedy warto sporządzić intercyzę?

Intercyza nazywana jest również umową majątkową małżeńską, co oznacza, że zawierają ją osoby zamierzające się pobrać, bądź takie, które zawarły już związek małżeński. Umowa ta prowadzi do trwałej zmiany ustawowego porządku majątkowego, przez co usunięta zostaje wspólność majątkowa małżonków. Zaprzestanie funkcjonowania jednego wspólnego majątku wprowadza odmienny stosunek majątkowy oparty na oddzielnych majątkach. Intercyza powinna zawierać informacje o własności osób zawierających ową umowę. Często porusza się w niej także kwestię zasad ewentualnego podziału majątku, który został wypracowany w trakcie trwania związku.

Czytaj więcej

umowa deweloperska

Jak wygląda podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza?

Obowiązujące przepisy o ochronie praw nabywcy będącego stroną biorącą udział w zawarciu umowy deweloperskiej mówią, że dokument tego rodzaju musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Tylko taka forma umowy nadaje jej mocy prawnej, a innymi słowy – sprawia, że jest ona ważna. Sporządzenie i podpisanie umowy w kancelarii notarialnej to zabezpieczenie interesów stron. Zadaniem prawnika jest sporządzenie aktu notarialnego w sposób zgodny z prawem. Za przeprowadzenie czynności notarialnej przysługuje mu wynagrodzenie określone w taksie. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy, co powinna zawierać umowa deweloperska.

Czytaj więcej

umowa

Jakie umowy najczęściej sporządza się u notariusza?

Notariusz jest prawnikiem mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Zajmuje się on realizacją określonych czynności notarialnych, do których zalicza się m.in. sporządzanie poświadczeń i aktów notarialnych. Jest to zawód zaufania publicznego, a jego przedstawiciele muszą przestrzegać etyki zawodowej. Podstawową rolą notariusza jest przygotowanie dokumentów urzędowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo przeprowadzanych czynności prawnych. W dzisiejszym artykule przybliżamy Państwu kwestię dotyczącą umów sporządzanych u notariusza. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Czytaj więcej

polskie banknoty pod pieczątką notariusza

Czym jest taksa notarialna?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, za wykonywane usługi, nazywane czynnościami notarialnymi, pobiera odpowiednie opłaty. Pomimo tego, że każdy kandydat na to stanowisko musi zdać egzamin państwowy, praca notariusza nie jest opłacana z podatków obywateli. Każda kancelaria notarialna pracuje na swój rachunek i nie otrzymuje państwowego wynagrodzenia w przeciwieństwie do urzędów i sądów, z którymi tak często współpracuje.

Czytaj więcej

ugoda

Ugoda u notariusza jako sposób na uniknięcie sporu sądowego

Wierzyciele bardzo często stają przed trudnym pytaniem – co zrobić, gdy dłużnik nie chce uregulować należnych zaległości? Pierwszym rozwiązaniem, które samo nasuwa się na myśl, jest przeprowadzenie sprawy sądowej. Jednakże ma to swoje wady, gdyż sprawa sądowa tego typu może ciągnąć się latami, a koszty prawnicze obniżają opłacalność egzekwowania spłaty. Zdecydowanie szybszym i tańszym wyjściem jest skierowanie sprawy do notariusza z wnioskiem o sporządzenie umowy ugody.

Czytaj więcej