Wypis a odpis aktu notarialnego – czym to się różni?

Zapoznając się z ofertą kancelarii notarialnej, możemy natknąć się na takie pozycje jak sporządzenie wypisy lub odpisu dokumentów. Zarówno wypis, jak i odpis aktu notarialnego jest rodzajem czynności notarialnych, jednakże pomimo tego, że z pozoru może wydawać się, że nazwy te są jednoznaczne oraz często zamiennie stosowane, okazuje się, że istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. Zapoznaj się z poniższym tekstem, w którym wyjaśniamy, na czym konkretnie polega niewspółmierność obu pojęć.


podpis notariuszaRóżnica pomiędzy wypisem a odpisem aktu notarialnego

Podstawową różnicą pomiędzy wypisem a odpisem aktu notarialnego jest moc prawna danego dokumentu oraz okoliczności, w których został on wydany przez notariusza.

W trakcie przebiegu czynności notarialnych sporządzone przez notariusza zostają akty notarialne, czyli dokumenty urzędowe będące potwierdzeniem dokonania konkretnej czynności prawnej. Oryginał aktu sporządzony w jednym egzemplarzu, przechowywany jest w archiwum kancelarii przez okres dziesięciu lat. W czynnościach notarialnych udział biorą strony, którym wydawane są przez notariusza wypisy z aktu notarialnego. Są to dokumenty będące powtórzeniem treści zawartych w oryginale. Na wypisie znajduje się podpis i pieczęć notariusza, który potwierdza zgodność treści dokumentu z aktem notarialnym, a także określa komu oraz kiedy dany wypis został wydany. Dzięki temu wypis uzyskuje moc prawną oryginału.

Odpisem aktu notarialnego nazywany jest dokument będący odzwierciedleniem całej treści oryginalnego aktu notarialnego wraz z naniesionymi poprawkami. Dokumenty te wykorzystywane są podczas prowadzenia spraw komorniczych. Wydawane są one na wniosek stron postępowania biorących udział w czynnościach notarialnych opisanych w akcie, ich następców prawnych i innych osób upoważnionych. W nagłówku dokumentu powinna znajdować się informacja o tym, że dany dokument stanowi odpis aktu notarialnego. Zgodnie z art. 109 prawa o notariacie odpis ma moc prawną oryginału w przypadku, gdy został on notarialnie poświadczony.