Czym jest protest wekslowy?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który jest wystawiany imiennie lub na zlecenie. Wystawca papieru, zwany także trasantem, zobowiązuje się w nim, że trasat dokona określonej zapłaty na rzecz remitenta. Co istotne, zapłata ta jest bezwarunkowa. Artykuł 85. prawa wekslowego przewiduje jednakże sporządzenie przez notariusza protestu wekslowego. Zapoznaj się z tekstem, by dowiedzieć się, czym jest i w jakich okolicznościach może być przygotowany.


wekselProtest weksla – czym jest i kiedy jest on przygotowywany?

Protest wekslowy to rodzaj czynności notarialnej polegającej na sporządzeniu aktu publicznego. Obowiązujące przepisy określają treść aktu, która powinna zawierać takie dane jak:

  • imię i nazwisko osoby żądającej protestu weksla,
  • imię i nazwisko osoby, przeciw której wystosowany zostaje akt,
  • stwierdzenie, iż osoba, wobec której ma być dokonany protest, nie uczyniła zadość wezwaniu,
  • oświadczenie na temat tego, że nie zastano wzywanej osoby, lub też informacja, że nie można było odnaleźć jej miejsca zamieszkania,
  • miejsca i data, w których dokonano próby wezwania,
  • informacja dotycząca liczby przedstawionych egzemplarzy wekslu,
  • podpis sporządzającego akt, a także jego pieczęć urzędowa,
  • numer protestu.

Akt ten sporządzony zostaje na odwrocie weksla lub też na osobnej karcie, która zostaje z nim połączona – połączone dokumenty powinny zostać przypieczętowane pieczęcią urzędową podmiotu upoważnionego.

Protest wekslowy sporządzony zostaje przez notariusza w przypadku odmowy przyjęcia weksla przez trasata i jest on zwolnieniem od przedstawienia do zapłaty. W tym przypadku akt publiczny zwany protestem z powodu nieprzyjęcia powinien zostać przygotowany w terminie, który został określony jako czas na przedstawienie weksla do przyjęcia.

Drugim przypadkiem, w którym protest wekslowy zostaje sporządzony, jest niezapłacenie weksla, które powinno zostać dokonane w wyznaczonym terminie. Akt ten nazywany jest protestem z powodu niezapłacenia weksla. Jeżeli trasat będący dłużnikiem wyrazi wolę uiszczenia należności, podmiot sporządzający protest, zobowiązany jest do odbioru określonej sumy pieniężnej i wystawienia pokwitowania będącego potwierdzeniem zapłaty.