Co powinien zawierać projekt aktu notarialnego?

Projekt aktu notarialnego to rodzaj dokumentu sporządzanego przez notariusza na wniosek zainteresowanych stron w sprawie. Głównym celem owego dokumentu jest możliwość zapoznania się przez strony z treścią przygotowywanego aktu, a tym samym potwierdzenie wcześniejszych ustaleń, wyjaśnienie kwestii spornych oraz wątpliwości, czy też wprowadzenie w tekście zmian końcowych. Projekt aktu notarialnego sporządzany jest zgodnie z wolą stron zainteresowanych, które przed podpisaniem ostatecznej wersji dokumentu, mogą dokonywać w nim poprawek.


akt notarialnyProjekt aktu notarialnego – co zawiera?

Prawidłowo sporządzony projekt aktu notarialnego nabierający mocy dokumentu urzędowego powinien zawierać informacje takie jak:

  • nazwa oraz adres kancelarii notarialnej, w której sporządzony,
  • dokładną datę sporządzenia aktu z podaniem dnia, miesiąca oraz roku,
  • imię oraz nazwisko notariusza,
  • opis sposobu stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w czynnościach notarialnych,
  • opis osoby fizycznej wraz z podaniem numeru PESEL oraz numeru dowodu osobistego danego, lub w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna – nazwę oraz siedzibę,
  • oświadczenia stron biorących udział w czynnościach,
  • dokładny opis przedmiotu prowadzonych czynności notarialnych,
  • wysokość obowiązujących opłat sądowych oraz notarialnych,
  • zapis „akt ten podpisano, odczytano i podpisano”,
  • podpisy stron oraz notariusza.

Ponadto, dokument ten powinien zostać spisany w sposób przejrzysty oraz zrozumiały, a także z użyciem języka prawniczego. Osoba sporządzająca projekt aktu notarialnego nie stosuje skrótów językowych, a wszystkie paragrafy rozbija na odpowiednie ustępy, punkty oraz podpunkty.

Notariusz powinien upewnić się, że strony zainteresowane rozumieją treść przygotowanego projektu aktu, a w przypadku ewentualnych niejasności zapewnia ich wyjaśnienie.

 

Które dokumenty wymagają formy aktu notarialnego?

Do dokumentów wymagających przystąpienia do czynności notarialnej polegającej na sporządzeniu aktu notarialnego zaliczyć można m.in. umowę przeniesienia własności, umowę przedłużenia wieczystego użytkowania, a także umowę o podzielenie spadku, czy też jego zrzeczenie się.